تمرین گام دوم

روتین زندگی خود و کودکتان را برای خواب یادداشت کنید و بررسی کنید با آنچه تا کنون شنیده‌اید چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد.