تمرین گام سوم

ریتم خواب کودک و خانواده را حداقل برای  ۲۱ روز اجرا کنید تا به ثبات برسد.