وقتی کودک از ما می‌پرسید «چرا باید بخوابم؟» چطوری واکنش نشان دهیم.